Roboten 2 – NorrteljePorten

Arbetet under vecka 24 har fortskridit och vi håller tidsplanen!

Nästan alla fundament gjutna och beräknas vara helt klara under vecka 25. Under de kommande två veckorna kommer det monteras bultgrupper för att förankra fastighetens alla pelare.

Dagvatten och avlopp in och ut ur fastigheten förläggs just nu och som nämnt i tidigare rapporter är oljeavskiljare och fettavskiljare nu helt monterade och kopplade.